परिच्छेद–२ कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग

परिच्छेद–२ कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग

३. कोषको स्थापनाः  (१) नयाँ नेपाल निर्माणको लागि व्यापक जनपरिचालन सहित अभियाजनको रुपमा कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्न नयाँ नेपाल निर्माण कोष नामको एक कोष स्थापना गरिएको छ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजिम रकम रहनेछन्ः –
(क) आम नेपाली जनताबाट प्राप्त रकम,
(ख) गैर आवासीय नेपालीहरुबाट प्राप्त रकम,
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र एवं सङ्गठित क्षेत्रका कर्मचारीहरुबाट प्राप्त तलब /पारिश्रमिक अंश दान,
(घ) विभिन्न संघ, संस्था र व्यक्तिबाट प्राप्त रकम,
(ङ) विदेशी राष्ट्रहरुबाट प्राप्त रकम,
(च) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट प्राप्त रकम
(छ) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ज) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपनियम (२) को खण्ड (ङ) वा (च) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि कोषले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्नेछ ।
(४) कोषले प्रत्येक तीन÷तीन महिनामा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्नेछ ।
(५) कोषमा जम्मा हुने रकम प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त “क” वर्गको बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ ।
(६) कोषको खाताको सञ्चालन सदस्य–सचिव र कोषको लेखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।

४. कोषको उद्देश्यः  नयाँ नेपाल निर्माणका लागि आम नेपाली जनताको व्यापक सहभागितामा मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास एवं जनतालाई राहत पु¥याउने कार्यक्रम तथा योजना अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्नु कोषको उद्देश्य हुनेछ ।

५. कोषको प्रयोगः  व्यापक जनपरिचालनका आधारमा सञ्चालन हुने गरी कोषको प्रयोग देहाय बमोजिमको कार्यमा हुनेछः –
(क) बृहत्तर सार्वजनिक हित र सामुदायिक उपयोगका योजना निर्माण गर्न,
(ख) युवाहरुलाई लक्षित गरी नवीनतम तथा उपयुक्त प्रविधिको विकास गर्न,
(ग) स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्थानीय वस्तुको उत्पादन गर्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(घ) शहरी सौन्दर्य प्रवद्र्धन, विकास तथा राष्ट्रिय महत्वका नदीनालाको सरसफाई तथा बचाउ अभियान सञ्चालन गर्न,
(ङ) उच्च मूल्ययुक्त निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित अभियान सञ्चालन गर्न,
(च) आर्थिक तथा सामाजिक रुपले अति विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण,सशक्तिकरण तथा विकासको लागि विभिन्न
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(छ) महिला तथा दलित विरुद्ध हुने हिंसा तथा सामाजिक, सांस्कृतिक विकृति विरुद्धको अभियान परिचालन गर्न,
(ज) नवीकरणीय ऊर्जा जस्तै बायोडिजेल, इथानोल, सौर्य, वायु इतयादिको उत्पादन र प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(झ) विभिन्न क्षेत्रमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्न,
(ञ) नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कोषको उद्देश्यको अधीनमा रही नेपाल सरकारले तोकेको अन्य काम गर्न,
(ट) कोषको प्रशासनिक खर्च गर्न,
(ठ) कोषको उद्देश्य हासिल हुने अन्य आवश्यक कार्य गर्न ।