परिच्छेद–३ समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार

परिच्छेद–३ समितिको गठन र काम, कर्तव्य तथा अधिकार

६. समितिको गठनः  (१) कोषको तर्फबाट गर्ने सम्पूर्ण काम कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्न एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।
(२) समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग – अध्यक्ष
(ख) सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य
(ग) सचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) सचिव, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय – सदस्य
(ङ) सचिव, स्थानीय विकास मन्त्रालय – सदस्य
(च) स्नातकोपाधि हासिल गरी आर्थिक बृद्धि, पूर्वाधार विकास वा सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव भएका
व्यक्तिहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेका तीनजना – सदस्य
(छ) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय –सदस्य–सचिव
(३) उपनिमय (२) को खण्ड (च) बमोजिम मनोनित सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) कोषको उद्देश्य वा हित विपरित काम गर्ने उपनियम (२) को (च) बमोजिम मनोनीत सदस्यलाई नेपाल सरकारको जुनसुकै बखत हटउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाईको मौका अवसरबाट वञ्चित गरिने छैन ।

७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः  यस नियमावलीमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) नयाँ नेपाल निर्माणको लागि व्यापक जनपरिचालन हुने नीति तथा योजना तयार गर्ने,
(ख) कोषले लगानी गर्ने योजना सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने,
(ग) लगानीको लागि उपयुक्त योजनाको पहिचान गर्ने,
(घ) कोषले लगानी गर्ने योजना सम्पन्न गर्नु पर्ने अवधि र आकार तोक्ने,
(ङ) योजना सञ्चालनका लागि प्राप्त भएका प्रस्तावहरु अध्ययन स्वीकृत गर्ने,
(च) योजना सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउने,
(छ) योजना सञ्चालनका लागि आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्था गर्ने,
(ज) कोषको कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,
(झ) नर्या नेपाल निर्माण गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने वा गराउने,
(ञ) कोषको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने ।

८. समितिको बैठक र निर्णयः  (१) समितिको बैठक आवश्यकताअनुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक सदस्य–सचिवले बोलाउनेछ ।
(३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै सदस्य– सचिवले बैठकमा छलफल हुने कार्यसूची सहितको सूचना सबै सदस्यहरुलाई पर्नेछ ।
(४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपुरक सङ्ख्या पुगको मानिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा  समितिका उपस्थित सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णाय मत समेत दिनेछ ।
(७) समितिले आवश्यकतानुसार नेपाल सरकारको कुनै पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य सम्बद्ध व्यक्ति तथा विज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
(९) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवले सार्वजनिक गर्नेछ ।
(१०) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

९. उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्नेः  (१) समितिको काममा सघाउ पु¥याउन समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गठन गरिएको उपसमिति तथा कार्यदलको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था त्यस्तो उपसमिति तथा कार्यदल गठन गर्दाका बखत समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।