परिच्छेद–४ योजना छनौट, सिफारिस, सञ्चालन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन

परिच्छेद–४ योजना छनौट, सिफारिस, सञ्चालन तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन

१०. सिफारिस समितिः  (१) कोषले लगानी गर्ने योजनाको प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा सिफारिस गर्न एक योजना प्रस्ताव मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समिति रहनेछ ।
(२) सिफारिस समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय – संयोजक
(ख) सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय – सदस्य
(ग) सहसचिव, अर्थ मन्त्रालय – सदस्य
(घ) स्नातकोपाधि हासिल गरी आर्थिक वृद्धि, पूर्वाधार विकास वा सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्षको अनुभव भएका
व्यक्तिहरुमध्येबाट समितिले मनोनयन गरेका तीनजना – सदस्य
(ङ) सहसचिव, राष्ट्रि योजना आयोगको सचिवालय – सदस्य–सचिव
(३) उपनियम (२) को खण्ड (घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।
(४) कोषको उद्देश्य वा हित विपरीत काम गर्ने उपनियम (२) को खण्ड
(घ) बमोजिम मनोनीत सदस्यलाई समितिले जुनसुकै बखत हटाउन सक्नेछ ।
तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाईको मौका दिने अवसरबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(५) सिफारिस समितिले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बद्ध पदाधिकारीलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

११. सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः  सिफारिस समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः –
(क) लगानी गर्ने प्रयोजनको लागि योजना छनौट गर्न समितिलाई सिफारिस गर्ने,
(ख) कोष आफैं, कोषले स्थानीय निकाय, स्वयंसेवा संस्था वा सामुदायिक सङ्गठनसँगको सकार्यमा तथा स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठन मार्फत् सञ्चालन गर्नु पर्ने योजनाको वर्गीकरण गरी समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ग) कुनै योजना सञ्चालन गर्न स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदायिक सङ्गठनले पेश गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गर्ने,
(घ) योजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठनलाई योजना
सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिका लागि समिति समक्ष सिफारिस गर्ने,
(ङ) समितिले समय समयमा तोकेका अन्य कार्य गर्ने ।

१२. योजना छनौट तथा सञ्चालनः (१) कोषले आफैं, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठनसँगको सहकार्यमा वा स्थानीय निकाय, स्वयंमसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठन मार्फत् कोषको उद्देश्य हासिल हुने गरी नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानको रुपमा विभिन्न योजना सञ्चालन गर्नेछ ।
(२) कोषले उपनियम (१) बमोजिम योजना सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्तो योजनाको आवश्यकता र औचित्य, प्राविधिक तथा आर्थिक पक्ष र हासिल हुने उपलब्धि समेतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा उपयुक्त योजनको छनौट गरी सार्वजनिक गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम छनौट भएका योजनाहरुमध्ये आफैं सञ्चालन गर्ने वा स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठनको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने वा नियम १३ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्ने स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठन मार्फत् सञ्चालन गराउन सक्नेछ ।
(४) कोषले यस नियम बमोजिम योजना सञ्चालन गर्दा स्थानीय जनताको सहभागिता नहुने योजनामा लगानी गर्ने छैन ।
(५) कोषले आफैं कुनै योजना सञ्चालन गर्ने भएमा त्यस्तो योजना उपयुक्त सरकारी निकाय मार्फत् सञ्चालन गर्नेछ ।

१३. प्रस्ताव आह्वान गर्नेः  (१) कोषले आफ्नो उद्देश्य हासिल हुने प्रकृतिका योजना छनौट गरी कोषसँगको सहकार्यमा वा आफैं सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्न इच्छुक स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठनलाई प्रस्ताव आह्वान गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव आह्वान भएकोमा त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न चाहने स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठनले कोषले निर्धारण गरे बमोजिमको ढाँचामा सचिवालयमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदनकासाथ आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको योजनाको उद्देश्य, उक्त योजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट, समयावधि, योजना सम्पन्न गर्दा हुने उपलब्धि सहितको विस्तृत आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव तथा कोषले समय समयमा तोकि दिएका कुराहरु संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा समितिले सिफारिस समितिको सिफारिसमा त्यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(५) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषको उद्देश्य हासिल हुने प्रकृतिको कुनै योजना आफैं वा कोषसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्न कुनै स्थानीय निकाय, स्वयंसेवा संस्था वा सामुदाियक सङ्गठनले चाहेमा आफूले सञ्चालन गर्न चाहेको योजनाको उद्देश्य, उक्त योजना सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट, समयावधि, योजना सम्पन्न गर्दा हुने उपलब्धि सहितको विस्तृत आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव तथा कोषले समय समयमा तोकिदिएका कुराहरु संलग्न गरी सचिवालय समक्ष प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ ।
(६) उपनियम (५) बमाजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएमा सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस समितिको सिफारिस समेतका आधारमा समितिले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्न सम्बन्धित प्रस्तावकलाई स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(७) यस नियम बमोजिम प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिले तोकेको ढाँचामा कोषले प्रस्तावक स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक
सङ्गठनसँग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

१४. योजना सञ्चालन सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः(१) कुनै संस्थाले कुनै प्रकृति वा क्षेत्रको कुनै योजना कोष मार्फत् सञ्चालन गर्ने गरी सो योजना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने साधन स्रोत समेत उपलब्ध गराउने गरी सचिवालयमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा र त्यस्तो योजना कोषको उद्देश्य हासिल हुने प्रकृतिको भएमा तथा त्यस्तो संस्थाले उपलब्ध गराउने भनेको साधन स्रोत उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त हुने देखिएमा समितिले त्यस्तो योजना यस नियमावली बमोजिम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ ।

१५. योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः  (१) कोषले नियमित रुपमा योजना कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
(२) समितिले सदस्य, सदस्य–सचिव, नेपाल सरकार वा कोषको कुनै कर्मचारी मार्फत् योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा योजना स्थलको अवलोकन भ्रमण गर्ने, आवश्यक विवरण सङ्कलन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने वा समितिले उपयुक्त ठानेको अन्य कुनै प्रक्रिया अपनाई वा परामर्शदाता नियुक्त गरी योजना कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
(३) समितिले योजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा प्रत्येक चौमासिकमा समीक्षा गरी सम्बन्धित योजना सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदायिक सङ्गठनलाई उपयुक्त निर्देशन दिनेछ ।