परिच्छेद–५ खर्चको निकासा, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन

परिच्छेद–५ खर्चको निकासा, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन

१६. खर्चको निकासाः  (१) कोषको योजना सञ्चालनको स्वीकृति प्रदान गरेकास्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदायिक सङ्गठनलाई योजना सञ्चालनको लागि खर्चको निकासा दिँदा किस्ता किस्ता गरी दिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम खर्च निकासा दिँदा योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पन्न भएको कार्य तथा उपलब्धिको अनुपातमा दिइनेछ ।

१७. कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधिः  कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधि तथा योजनाको सम्बन्धमा राख्नु पर्ने लेखा प्रणाली समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।

१८. खर्चको लेखाङ्कनः  (१) यस नियमावली बमोजिम भएको खर्चको लेखा सम्बन्धित स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदायिक सङ्गठनले प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखा सम्बन्धी कागजात योजना सम्पन्न भएको पैंतीस दिनभित्र स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदायिक
सङ्गठनले कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।

१९. लेखापरीक्षणः  (१) नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थामा आबद्ध लेखापरीक्षकबाट कोषबाट अनुदान प्राप्त गरी सञ्चालन भएका योजनाको लेखापरीषण हुनेछ ।
(२) कोषको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षक वा निजले तोकेको
लेखापरीक्षकबाट हुनेछ ।

२०. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः  (१) योजना सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठनले प्रत्येक चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन कोषले निर्धारण गरेको ढाँचामा कोषमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा योजना कार्यान्वयनको अवस्था, उपलब्धि, योजना कार्यान्वयन गर्न आइपरेका समस्या तथा कठिनाई एवं कोषले तोकिदिएका विवरणहरु खुलाउनु पर्नेछ ।

२१. सार्वजनिक गर्नु पर्नेः  योजना सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था वा सामुदायिक सङ्गठनले हरेक चौमासिकमा योजना कार्यान्वयन गर्न कोषबाट प्राप्त भएको रकम, त्यस्तो रकम खर्चको हिसाब तथा कोषले ताकिदिए बमोजिमको विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।