परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

२२. कोषमा रकम प्रदान गर्न सक्नेः (१) कुनै पनि स्वदेशी वा विदेशी संस्था वा व्यक्तिले कोषमा आफूले चाहेको रकम प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
(२) कोषले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट सहज रुपमा रकम सङ्कलन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्नेछ ।

२३. सम्मान गर्नेः  योजना सञ्चालनको लागि कोषमा रकम प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई कोषले देहाय बमोजिम गर सम्मान गर्नेछः –
(क) दश लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको रकम प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको हकमा त्यस्तो संस्थाको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको
हस्ताक्षर सहितको कदरपत्र प्रदान गर्ने,
(ख) एक लाख रुपैयाँदेखि दश लाख रुपैयाँसम्म रकम प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई अध्यक्षको हस्ताक्षर सहितको कदरपत्र प्रदान गर्ने, र

(ग) कोषमा रकम प्रदान गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति तथा संस्थाको नाम कोषको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने ।

२४. स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको नियुक्ति र परिचालनः  (१) योजनाको प्रवद्र्धन गर्न तथा योजना सञ्चालनको क्रममा कोषलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन कोषले आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्था नियुक्ति गर्नेछ ।
(२) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको छनौट गर्दा योजना विकास गर्न सक्ने, स्थानीयस्तरमा परिचालन हुन सक्ने जस्ता विशेषतालाई आधार मानी स्थानीय व्यक्ति वा संस्थामध्येबाट छनौट गरिनेछ ।
(३) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको नियुक्ति करारमा तोकिएको सुविधा दिने गरी आवधिक समयको लागि गरिनेछ ।
(४) स्वंयसेवक वा सहयोगी संस्थाहरु कोष प्रति जवाफदेही हुनेछन् ।
(५) स्वंयसेवक वा सहयोगी संस्थाले कोषले दिएको निर्देशनको आधारमा आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नु पर्नेछ ।
(६) स्वयंसेवक वा सहयोगी संस्थाको नियुक्ति तथा परिचालन समितिले
जारी गरेको कार्यविधि बमोजिम खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुनेछ ।

२५. अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेः  समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार सदस्य, सिफारिस समिति तथा नियम ९ बमोजिम गठन भएको उपसमिति वा कार्यदललाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२६. बैठक भत्ता पाउनेः समितिक सदस्य, सिफारिस समितिका संयोजक तथा सदस्य, नियम ९ बमोजिम गठन भएको उपसमिति वा कार्यदलको संयोजक तथा पदाधिकारी तथा समिति वा सिफारिस समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरिएका पदाधिकारी तथा विज्ञले बैठकमा भाग लिए वापत नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको बैठक भत्ता पाउनेछन् ।

२७. कोषको सचिवालयः  कोषको सचिवालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा रहनेछ ।

२८. निर्देशन दिन सक्नेः  (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले यस नियमावली बमोजिम योजना सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) कोषले योजना सञ्चालन गर्ने सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदायिक सङ्गठनलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गुर्न सम्बन्धित सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदायिक सङ्गठनको कर्तव्य हुनेछ ।

२९. प्रतिवेदन पेश गर्नेः  (१) कोषले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र आफूले वर्षभरीमा गरेका काम कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा छनौट गरिएका योजनाहरु आफैं, स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदायिक सङ्गठनसँगको
सहकार्यमा तथा स्थानीय निकाय, स्वयंसेवी संस्था तथा सामुदाियक सङ्गठनले सञ्चालन गरिरहेका योजनाहरु, लगानी भएको रकम र प्राप्त उपलब्धि सम्बन्धी विवरण तथा अन्य उपयुक्त विषयहरु संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश गरेको प्रतिवेदन कोषले सार्वजनिक गर्नेछ ।

३०. सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेः  कोष विघटन हुँदा कोषमा कुनै रकम बाँकी भएमा त्यस्तो रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गरिनेछ ।

३१. कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेः  समितिले यस नियमावलीको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाई जारी गर्न सक्नेछ ।