परिच्छेद –६ विविध

परिच्छेद –६ विविध

१६. प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने प्रमाणपत्रहरूः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रतिष्ठानले यस ऐन अन्तर्गत स्वास्थ्य सम्बन्धी स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि तथा अन्य प्रमाणपत्र र उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

१७. प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने प्रमाणपत्रहरूको मान्यताः यस ऐन बमोजिम प्रतिष्ठानबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सम्बन्धी स्नातक, स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि तथा अन्य प्रमाणपत्र र उपाधिको मान्यता नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन, २०२० बमोजिम हुनेछ ।

१८. वार्षिक प्रतिवेदनः प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन उपकुलपतिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र परिषद्समक्ष पेश गर्नेछ ।

१९. अधिकार प्रत्यायोजनः प्रतिष्ठानले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम आपूलाई प्राप्त अधिकारहरू मध्ये केही अधिकार परिषद्को कुनै सदस्यलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

२०. नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य र शिक्षा नीति अनुरूप कार्य गर्नेः नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य र शिक्षा नीति अनुरूप कार्य सञ्चालन गर्नु प्रतिष्ठानको कर्तव्य हुनेछ ।

२०क. नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेः नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

२१. प्रतिष्ठानलाई छुट र सुविधाः प्रतिष्ठानलाई देहाय बमोजिमका कुराहरूमा भन्सार, बिक्री कर, जस्ता कर लाग्ने छैनन्।

(क) प्रतिष्ठानको निर्माण तथा सञ्चालनको लागि विदेशबाट झिकाइने निर्माण सामग्री तथा मेशिनरी औजारहरूमा ।

(ख) प्रतिष्ठानले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति, विद्वतवृत्ति र पुरस्कारहरूमा ।

(ग) प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको दान, दातव्य, अनुदान तथा अन्य आयस्रोत र प्रतिष्ठानको सम्पत्तिमा ।

(घ) रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने जुनसुकै लिखतको रजिष्टे«शनमा ।

२२. सम्पर्क मन्त्रालयः प्रतिष्ठानल नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

२३. नियम बनाउने अधिकारः यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न परिषद्ले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।