परिच्छेद–१

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ – (१) यी नियमहरुको नाम “पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा – विषय वा प्रस·ले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी
ऐन, २०६३ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “मूल्याङ्कन समिति” भन्नाले नियम २४ बमोजिम गठन भएको मनसायपत्र तथा
प्रस्ताव मूल्याङ्कन समिति सम्झनु पर्छ ।