परिच्छेद – ५

परिच्छेद – ५

विविध

३१. अनुमतिपत्रको अवधि निर्धारणका आधार – ऐनको दफा १८ बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि देहायका आधारमा निर्धारण गरिनेछ –
(क) परियोजनाको प्रकृति,
(ख) परियोजनाको लागत,
(ग) अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले परियोजना सञ्चालन गर्दा उठाउन पाउने शुल्क,

(घ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी वा अन्य
प्रकारको रकम,
(ङ) परियोजना सञ्चालनबाट अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्ने मनासिब
मुनाफा,
(च) परियोजना निर्माण गर्न लाग्ने कुल अवधि तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले शुल्क
उठाई परियोजना सञ्चालन गर्न पाउने अवधि,
(छ) परियोजनाको वित्तीय स्रोत,
(ज) परियोजनामा नेपाल सरकारले संयुक्त लगानी गरे नगरेको कुरा,
(झ) अन्य कुराहरु ।

३२. क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति ः (१) ऐनको दफा २६ वा २७ बमोजिम दिइने क्षतिपूर्ति निर्धारण
गर्न देहाय बमोजिमको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछ –
(क) मन्त्रालयले तोकेको सो मन्त्रालयको कम्तीमा
राजपत्राड्ढित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – अध्यक्ष
(ख) मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित प्राविधिक वा
विशेषज्ञ – सदस्य
(ग) सम्बन्धित स्थानीय निकायको प्रतिनिधि – सदस्य
(घ) सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको प्रतिनिधि – सदस्य
(ङ) उपभोक्ताहरु मध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति – सदस्य ।
(२) क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने
कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ ।
३३. परियोजनाको जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्न सक्ने “चबुझ तथा निरीक्षण गर्न सक्ने – (१) मन्त्रालयले ऐन तथा यस
नियमावली बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट परियोजना कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा परियोजनाको जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न गराउन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्दा गराउ“दा कुनै परियोजना ऐन वा यस नियमावली बमोजिम कार्यान्वयन भएको नदेखिएमा मन्त्रालयले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई परियोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सक्ने र त्यसरी मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त
व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

३४. खारेजी र बचाउ – (१) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी नियमावली, २०६० खारेज गरिएको छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको नियमावली बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरु यसै नियमावली बमोजिम भए गरेका मानिनेछन् ।