बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१

बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति                    -२०५१।१०।२
संशोधन
बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०६९                        -२०६९।९।२३
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।