परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यी नियमहरुको नाम “बालबालिका सम्बन्धी नियमावली, २०५१” रहेको छ ।
(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा : विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,
(क) “ऐन” भन्नाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “व्यवस्थापन समिति” भन्नाले बाल कल्याण गृह, बाल सुधार गृह, अनाथालय वा सुस्तमनस्थिति केन्द्रको संचालनको निमित्त नियम १५ बमोजिम गठित व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ग) “प्रशासक” भन्नाले बाल सुधार गृह, अनाथालय वा सुस्तमनस्थिति केन्द्रको प्रमुखको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, शिक्षा संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।