अनुसूची-२ वार्षिक कृयाकलापको प्रतिवेदन

अनुसूची-२ वार्षिक कृयाकलापको प्रतिवेदन

(नियम २५ संग सम्बन्धित)
वार्षिक कृयाकलापको प्रतिवेदन

१. विगत वर्षमा गरेको कृयाकलाप गतिविधि र कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण :
(क) शैक्षिक गतिविधि :
(ख) तालिम :
(ग) खेलकूद :
(घ) सांस्कृतक :
(ङ) अन्य गतिविधि र कार्यक्रम :
२. बालकको संख्यात्मक विवरण :
(क) ५ वर्षसम्मको बालकको संख्या :
(ख) १० वर्षसम्मको बालकको संख्या :
(ग) १० वर्ष भन्दा माथिको बालकको संख्या :
(घ) जम्मा बालकको संख्या :
३. विगत वर्षमा भर्ना भएका बालकको संख्यात्मक विवरण :
(क) ५ वर्षसम्मका बालकको संख्या :
(ख) १० वर्षसम्मका बालकको संख्या :
(ग) १० वर्षभन्दा माथिको बालकको संख्या :
(घ) जम्मा बालकको संख्या :
४. शैक्षिक विवरण
(क) कक्षा ५ सम्म अध्ययन गर्ने बालकको संख्या :
(ख) कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने बालकको संख्या :
(ग) कक्षा १० भन्दा माथि अध्ययन गर्ने बालकको संख्या :

७. समस्या र सुझावहरु :
हस्ताक्षर :
नाम :
बाल कल्याण गृह प्रमुख प्रशासक