६. आयोगको अधिकार

६. आयोगको अधिकार

(१) आयोगले कुनै करको सम्बन्धमा कारबाई गर्दा आयोगलाई सो कर सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकार कर विभागको महानिर्देशक तथा कर अधिकृतलाई भएको सबै अधिकार प्राप्त हुनेछ ।
(२) आयोगले करदातासग आपसी कुराकानी (निगोसिएशन) द्वारा कर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।
(३) आयोगले नेपाल …………………को जुनसुकै स्थानमा बसी आफूलाई तोकिएको काम गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले आफूले गर्नुपर्ने काम कारबाईमध्ये केही काम कुनै कर अधिकृतलाई सुम्पन्न सक्नेछ ।