कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३

कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३

लालमोहर र प्रकाशित मिति

२०३३।६।१०

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति

संशोधन गर्ने ऐन

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                                        २०६६।१०।७

२०३३ सालको ऐन नं. ३०

……………..

कर फछ्र्यौट आयोग गठन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नको लागि प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम निर्धारण तथा असूल गर्नुपर्ने बक्यौता करहरु निर्धारण गरी असूल गर्न एक अधिकार सम्पन्न कर फछ्र्यौट आयोगको गठन गर्न वाञ्छनीय भएकोले

श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।