१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यो ऐनको नाम “कर फछ्र्यौट आयोग ऐन, २०३३” रहेकोछ ।

(२) यो ऐनको विस्तार नेपाल ………….. भर हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।