५. आयोगको काम र कर्तव्य

५. आयोगको काम र कर्तव्य

(१) आयोगले फछ्र्यौट गर्नुपर्ने करसम्बन्धी विषय र त्यसको किसिम तथा आयोगको अवधि नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको अवधिभित्र कर फछर्यौट सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्नु आयोगको कर्तव्य हुनेछ ।