४. आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

४. आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग

(१) आयोगको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यहरुले सामूहिकरुपमा गर्नेछन्।

(२) बहुमतको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।

(३) तीनै जना सदस्यहरुको भिन्दा भिन्दै राय भई बहुमत कायम हुन नसकेमा अध्यक्षको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।

(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई जना सदस्यहरुको उपस्थितिमा करसम्बन्धी विषयमा कारबाई र किनारा गर्न सकिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम दुई जना सदस्यको उपस्थितिमा करसम्बन्धी विषयमा कारबाई वा किनारा गर्दा दुई जनाको मतैक्य हुन नसकेमा पहिले अनुपस्थित रहने सदस्यले समर्थन गरेको राय आयोगको निर्णय मानिनेछ । बहुमत कायम हुन नसकेमा उपदफा (३) बमोजिम हुनेछ ।