३. आयोगको गठन

३. आयोगको गठन

(१) यस ऐनबमोजिम करसम्बन्धी विषयमा कारबाई गरी फछ्र्यौट गर्नका लागि नेपाल सरकारले समय समयमा सूचित आदेशद्वारा कर फछ्र्यौट आयोगको गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) आयोगमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम करको विषयमा विशेष अध्ययन तथा दखल भएका तीनजना सदस्यहरु रहनेछन्जसमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष तोकिनेछ ।