Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

११. कर कार्यालयको कर्तव्य

आयोगले आफ्नो कामको सिलसिलामा माग गरेको आवश्यक सूचना तथा विवरण प्राप्त गराई दिन तथा आयोगद्वारा निर्धारित कर, जरिबाना, शुल्क आदि रकम प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम असूल उपर गर्नु कर कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।