१३. पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नु पर्ने

१३. पुनरावेदन गर्दा धरौट राख्नु पर्ने

(१) आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन गर्दा कर निर्धारण भएकोमा निर्धारित करको रकम र जरिबाना भएकोमा जरिबानाको र दुवै भएकोमा दुवै रकम आयोगले तोकिदिएको कार्यालयमा धरौट नराखी पुनरावेदन लाग्ने छैन ।

(२) आयोगले उपयुक्त सम्झेमा उपदफा (१) बमोजिम धरौट राख्नु पर्ने करको रकमको आधी नगदमा धरौट राख्न लगाई आधीका हकमा जेथाजमानी वा माथवर धन जमानी लिन सक्नेछ ।

(३) करसम्बन्धी विषयमा कारबाई किनारा हुँदा कब्जामा लिइएको वा जफत गरिएको माल वस्तु सडी गली जाने वा त्यसको गुण ह्रास भई मोल घट्न जाने भएमा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी आएको मोल धरौटीमा राखी करसम्बन्धी विषयमा ठहरेबमोजिम गर्नुपर्छ । सवारीको साधन वा मेशीनरी सामान भए मोल बापत धरौटी जेथा जमानी वा माथवर धन जमानी लिई मालधनी जिम्मा दिन सकिनेछ ।