१६. विघटन भएको आयोगको दायरी केश

१६. विघटन भएको आयोगको दायरी केश

आयोगलाई सुम्पिएको कार्य पूरा नगर्दै वा बीचैमा आयोग विघटन भएमा सो आयोगबाट कारबाई भई टुङ्गो लाग्न बा“की रहेको करसम्बन्धी विषयहरु सम्बन्धित कर अधिकृतमा र राजस्व न्यायाधीकरणबाट फिर्ता भई आएको पुनरावेदन सम्बन्धित राजस्व न्यायाधीकरणमा सर्नेछ ।