१७. असल नियतले गरेकोमा बचाउ

१७. असल नियतले गरेकोमा बचाउ

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असल नियतले गरेको वा गर्न खोजिएको कुनै काम कारबाईको निमित्त आयोग, आयोगका कुनै सदस्य वा आयोगका आदेश तथा निर्देशन बमोजिम काम गर्ने कुनै व्यक्तिको विरुद्ध कुनै मुद्दा वा कानूनी कारबाई चलाउन पाउने छैन ।