मदिरा ऐन, २०३१

मदिरा ऐन, २०३१

लालमोहर र प्रकाशित मिति

२०३१।६।२०

संशोधन गर्ने ऐन
१. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                                                                                                         २०४३।७।२४
२. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                                                             २०४८।२।१६
३. मदिरा (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५७                                                                                                                             २०५७।१०।४

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                           २०६६।१०।७
५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                         २०७२।११।१३

२०३१ सालको ऐन नं. १०

……………..

मदिराको नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावनाः सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण र निकासी पैठारी समेतमा नियन्त्रण गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाईबक्सेकोछ ।