१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यस ऐनको नाम “मदिरा ऐन, २०३१” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल भर …………….लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।