६. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने

६. अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्ने

मदिराको उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्न चाहनेले अनुमतिपत्र लिनको लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।