संस्थान ऐन, २०२१

संस्थान ऐन, २०२१

लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०२१।६।१७

संशोधन गर्ने ऐन
१. खारेजी र संशोधन ऐन, २०२२                                                                                                                                   २०२२।१२।१०
२. संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन,२०३०                                                                                                                        २०३०।५।१५
३. न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१                                                                                                                                २०३१।४।१८
४. न्याय प्रशासन सुधार (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३                                                                                                      २०४३।७।२४
५. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८                                                                                                                                         २०४८।२।१६

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति

६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                                                                      २०६६।१०।७
७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                                                                  २०७२।११।१३

२०२१ सालको ऐन नं. २३

……………..
संस्थान सम्बन्धी ब्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः नेपाल सरकारबाट स्थापित हुने संस्थानहरुका सम्बन्धमा केही आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु गरी एकरुपता ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।