३. संस्थानको स्थापना

३. संस्थानको स्थापना

(१) राष्ट्रिय हित वा सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा वा आर्थिक हित हुने कुनै काम कुनै संस्थानको माध्यमबाट गराउन आवश्यक वा उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले देहायका कुराहरु खुलाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्यस्तो संस्थानको स्थापना र गठन गर्न सक्नेछः–

(क) संस्थानको नाम,

(ख) संस्थानको मूल कार्यालय रहने ठाउँ र ठेगाना,

(ग) संस्थानको उद्देश्यहरु, र

(घ) संस्थानको सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा ।

(२) संस्थान अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक संगठित संस्था हुनेछ र सो संस्थानको सबै कामको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।

(३) संस्थानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, भोग गर्न र कुनै प्रकारले हस्तान्तर गरी दिन वा लिन सक्नेछ ।

(४) संस्थानले वा संस्थान उपर संस्थानको नामबाट मुद्दा मामिला चलाउन सकिनेछ ।