अनुसूची–३ स्वास्थ्य संस्थाले बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भौतिक साधन, जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक सेवा तथा सुविधा

अनुसूची–३ स्वास्थ्य संस्थाले बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भौतिक साधन, जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक सेवा तथा सुविधा

अनुसूची–३
(नियम ३ को उपनियम (२) सँग सम्बन्धित)

स्वास्थ्य संस्थाले बन्दोबस्त गर्नु पर्ने भौतिक साधन, जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक सेवा तथा सुविधा

(क) भौतिक साधन

(१) रिर्भस अस्मोसीस लगायत चालू अवस्थाको हेमोडायलाइसीस मेशीन, (कम्तीमा दुईवटा)
(२) एनेस्थेसियासँग सम्बन्धित आवश्यक औजार तथा उपकरण,
(३) मृगौला प्रत्यारोपणको लागि दाता र ग्रहण गर्ने दुवै व्यक्तिको एकै समयमा अप्रेशन गर्न आवश्यक औजार तथा उपकरण,
(४) भेन्टीलेटर, (कम्तीमा दुईवटा)
(५) मनीटर, (कम्तीमा दुईवटा)
(६) अत्याधिक संक्रमणशील बिरामीको लागि चालू अवस्थाको हेमोडायलाइसीस मेशीन र
(७) कलरडप्लर ।

(ख) जनशक्ति संख्या

(१) नेफ्रोलोजिष्ट कम्तीमा एकजना
(२) मृगौला प्रत्यारोपण शल्य कम्तीमा एकजना
(३) एनेस्थेसियोलोजिष्ट कम्तीमा दुईजना
(४) रेडियोलोजिष्ट कम्तीमा एकजना
(५) प्याथोलोजिष्ट कम्तीमा एकजना
(६) कार्डियोलोजिष्ट, न्यूरोलोजिष्ट, साईकियाट्रिष्ट र डेण्टल शल्य सेवा,

(ग) अन्य आवश्यक सेवा तथा सुविधा

(१) सुविधा सम्पन्न हेमोडायलासीस यूनिट,
(२) सुविधा सम्पन्न सर्जिकल इन्टेन्सीभ केयर यूनिट,
(३) सुविधा सम्पन्न प्याथोलोजी ल्याब, (यूरीया, क्रियाटिनिन, इलेक्ट्रोलाईटको व्यवस्था सहितको चौबीसै घण्टा सेवा)
(४) सुविधा सम्पन्न अप्रेशन थिएटर,
(५) सुविधा सम्पन्न पोष्ट अपरेटिभ वार्ड,
(६) सुविधा सम्पन्न एच.एल.ए. (हयूमन ल्यूकोसाइट इन्टिजेन) ल्याब
(७) ब्लड ग्यास एनालाइसिस सेवा ।

द्रष्टव्यः खण्ड (क) को उपखण्ड (६) र (७) बमोजिमको भौतिक साधन, खण्ड (ख) को उपखण्ड (६) बमोजिमको जनशक्ति र खण्ड (ग) को उपखण्ड (६) र (७) बमोजिमका सेवा तथा सुविधा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा नरहे तापनि आवश्यक परेमा जुनसुकै समयमा पनि त्यस्ता भौतिक साधन, जनशक्ति र सेवा तथा सुविधा अन्य कुनै स्वास्थ्य संस्था वा विशेषज्ञ मार्फत उपलब्ध हुन सक्ने गरी त्यस्तो स्वास्थ्य संस्था वा विशेषज्ञसँग सम्झौता गरेको सम्झौतापत्र पेश गरे पनि हुनेछ ।