काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०६८।१२।१३
संशोधन
काठमाण्डौ उपत्यका विकास प्राधिकरण (पहिलो संशोधन)
नियमावली, २०६९ २०६९।१।१५
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २९ को उपदफा २९.१ ले
दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायका नियमहरु बनाएकोछ ।