विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली,२०६०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्य व्यवस्था नियमावली,२०६०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग
गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले देहायका नियमहरु बनाएको छ ।