परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

परिच्छेद-१ प्रारम्भिक

१.१ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः (१) यस नियमावलीको नाम “विश्वविद्यालय अनुदान
आयोग कार्य ब्यवस्था नियमावली, २०६०“ रहेको छ ।
(२) यो नियमावली नेपाल सरकारबाट स्वीकृति भएको मितिदेखि लागू
हुनेछ ।

१.२ परिभाषा ः (१) विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,(
(क) “ऐन” भन्नाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० संझनु
पर्छ ।
(ख) “कर्मचारी” भन्नाले आयोगको सेवाको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी
संझनु पर्दछ ।
(ग) “आयोग” भन्नाले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संझनु पर्दछ ।
(घ) “समिति” भन्नाले परिच्छेद पाँच अन्तर्गतका समिति सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) “प्रतिवेदन” भन्नाले आयोगले नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गर्ने
प्रतिवेदन सम्झनु पर्दछ ।
(च) “शिक्षक” भन्नाले स्थापित विश्वविद्यालय, तिनका आङ्गिक एवं
सम्बन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थाहरुमा प्राध्यापन गर्ने शिक्षकलाई
सम्झनु पर्दछ ।
(छ) “शैक्षिक संस्था” भन्नाले विश्वविद्यालय वा त्यसका आंगिक वा
सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस वा शैक्षिक संस्थालाई सम्झनु पर्छ ।
(ज) “विश्वविद्यालय” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थापना
भएको विश्वविद्यालयलाई सम्झनु पर्छ ।
(झ) “तोकिएको वा तोकिए बमोजिम” भन्नाले आयोगको निर्देशिकाले
तोके बमोजिम वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्दछ ।

१.३ नियमावलीको व्याख्या ः (१) यस नियमावलीको ब्याख्या गर्ने अधिकार आयोगलाई
हुनेछ ।
(२) आयोगले गरेको व्याख्या अन्तिम मानिनेछ ।