घर जग्गा कर ऐन, २०१९

घर जग्गा कर ऐन, २०१९

लालमोहर र प्रकाशन मिति                                                                                              २०१९।९।२९
संशोधन गर्ने ऐन
१. राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१                                                                                २०३१।४।१८
२. घर जग्गा कर (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३६                                                                  २०३६।८।५
३. घर जग्गा कर (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४३                                                                    २०४३।६।१६
४. अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४७                                                 २०४७।८।२७
प्रमाणिकरण र प्रकाशन मिति
५. केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३                                                                   २०६३।६।२८
६. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६                           २०६६।१०।७
७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२                                                                         २०७२।११।१३
२०१९ सालको ऐन नं. ३१
……………..
शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको कर लगाउने व्यवस्थाको लागी बनेको ऐन
प्रस्तावनाः देश विकासको लागि राष्ट्रिय आयमा बृद्धि गर्न शहरी क्षेत्रको घर जग्गामा कर लागाउन वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३ अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।