१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यो ऐनको नाम “घर जग्गा कर ऐन, २०१९” रहेको छ ।

(२) यो ऐन नेपाल……. भर लागू हुनेछ र नेपाल………..मा घर जग्गा भएको नेपाल…………. बाहिर बसोबास गर्ने व्यक्ति उपर पनि लागू हुनेछ |

(३) यो ऐन २०१९ साल श्रावण ९ गते देखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।