५. शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको मूल्यांकन

५. शहरी क्षेत्रको घर जग्गाको मूल्यांकन

शहरी क्षेत्रको घर जग्गामा प्रचलित ऐन बमोजिम लाग्ने घर जग्गा करको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो घर जग्गाको मूल्यांकन कर अधिकृतले तोकिएको सिद्धान्तको आधारमा गर्नेछ ।