६क. अग्रिम कर निर्धारण गर्न सक्ने

६क. अग्रिम कर निर्धारण गर्न सक्ने

कुनै करदाताले विवरण दाखिल नगरेमा वा दाखिल गरेको घर जग्गाको विवरणमा तत्काल कर निर्धारण गर्न नसकिने कुनै मनासिब माफिकको कारण भएमा यस ऐनबमोजिमको अन्य कारवाई र कर निर्धारणमा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने गरी कर निर्धारण भैसकेको सबभन्दा पछिल्लो वर्षको कर निर्धारणको आधारमा पछि अन्तिम कर निर्धारण हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी कर अधिकृतले अग्रिम कर निर्धारण गरी दाखिल गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।