१०. घर जग्गा कर माफी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

१०. घर जग्गा कर माफी गर्ने नेपाल सरकारको अधिकार

(१) शहरी क्षेत्रको कुनै घर जग्गा भत्की बिग्री बस्न नहुने भएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो घरमा प्रचलित ऐन बमोजिम लाग्ने घर जग्गा करको केही भाग वा पूरा माफी गर्न सक्नेछ ।

(२) औषधालय, देवालय, पाटी, पौवा, धर्मशाला, सार्वजनिक स्कूल, अनाथालय, सार्वजनिक गुठीघर, परोपकार तथा धर्म कार्यमा लगाइएको शहरी क्षेत्रको घर जग्गामा प्रचलित ऐन बमोजिम लाग्ने घर जग्गा करको केही भाग वा पूरा नेपाल सरकारले माफी गर्न सक्नेछ ।