परिच्छेद–३ सचिवालय

परिच्छेद–३ सचिवालय

३.१ आयोगको सचिवालय ः (१) आयोगको कार्य सञ्चालन एवं प्रशासनिक कामकाजको
लागि एक सचिवालय हुनेछ ।
(२) सचिवालयको प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा सचिव रहनेछ र निजको
मातहतमा आयोगका कर्मचारीहरु हुनेछ ।

३.२ सचिवको काम, कर्तव्य तथा अधिकार ः (१) सचिवले अध्यक्षको सामान्य निर्देशनमा
रही देहायका दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेछ ः
(क) आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा प्रशासन सञ्चालन
गर्ने ।
(ख) आयोगबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(ग) आयोगमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु तयार गर्ने गराउने ।
(घ) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गर्ने गराउने ।
(ङ) आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउने र बेरुजु फछ्र्यौट
सम्बन्धमा आयोगले तोके बमोजिम काम गर्ने, गराउने ।
(च) स्वीकृत वजेट अनुसार आयोगको आर्थिक प्रशासन
सञ्चालन गर्ने, खर्च गर्ने ।
(छ) आयोगको माइन्यूट तयार गर्ने, जिम्मामा लिने तथा
प्रमाणित गर्ने ।
(ज) आयोगको तर्फबाट दायर गर्नु पर्ने मुद्दाको प्रारम्भ वा
प्रतिरक्षा गर्नु पर्ने मुद्दा मामिलामा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
(झ) आयोगको वित्तिय कारोवारको लेखा ठीकसंग राख्न
लगाउने ।
(ञ) आयोगको सम्पत्तिको संरक्षण तथा संचालन सम्बन्धमा
आवश्यक कार्य गर्ने गराउने ।
(ट) आयोगको केन्द्रिय कार्यालयको आन्तरिक संगठन व्यवस्थित
गर्ने तथा प्रशासकिय र दैनिक कार्य संचालन गर्ने गराउने ।
(ठ) आयोग तथा अध्यक्षबाट प्रत्यायोजित अन्य कार्यहरु गर्ने ।
(२) सचिवले ऐन तथा ऐन अन्तर्गत बनेका नियमले तोकेका काम, कर्तव्य
र अधिकारको प्रयोग गर्ने ।
(३) सचिवले आफूमा निहित रहेको अधिकार आवश्यकतानुसार आयोगका
अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्नेछन् ।

३.३ पदरिक्त भएको मानिनेः (१) देहायको अवस्थामा सचिवको पद रिक्त रहेको
मानिनेछः
(क) नेपाल सरकारबाट राजिनामा स्वीकृत भएमा, वा
(ख) नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी
प्रमाणित भएमा, वा
(ग) पदावधि पूरा भएमा, वा
(घ) बहुलाएमा, वा
(ङ) मृत्यु भएमा, वा
(च) ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम हेरफेर गरेमा ।

३.४ विदा ः (१) सचिवले आफ्नो पदावधिमा अध्यक्षबाट स्वीकृत गराई प्रतिवर्ष दुई
महिनाका दरले आठ महिनासम्म बिदा उपभोग गर्न पाउनेछ । तर सात दिन भन्दा
कम बिदा लिनु परेमा अध्यक्षलाई सूचना मात्र दिए पुग्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम उपभोग गरी बाँकी रहेको बिदा संचित हुनेछ र
पदावधि समाप्त भएपछि त्यसरी संचित रहेको बिदा वापत खाईपाई आएको तलव
सरहको रकम एकमुष्ट दिईनेछ ।
तर त्यसरी दिईने रकम ६ महिनाको तलव भन्दा बढी हुनेछैन ।

३.५ पारिश्रमिक तथा सुविधाः नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई सचिवले देहाय अनुसारको
पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछ ः
(१) सचिवले आयोगबाट समय समयमा निर्धारण भएको पारिश्रमिक पाउने
छन् ।
(२) आयोगले सचिवका लागि एक उपयुक्त सवारी साधन र एकसेट
टेलिफोनको ब्यवस्था गर्नेछ ।
(३) सचिवले पाउने उपचार खर्च, दशै खर्च, बीमा, सापटी र अन्य
सुबिधाहरु आयोगले शिक्षा मन्त्रालयको स्वीकृति लिई निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) सचिवले पाउने सुविधाहरु आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।