११. साँचो सूचना दिनेलाई इनाम

११. साँचो सूचना दिनेलाई इनाम

दफा ४ बमोजिम विवरण दाखिल गर्नु गराउनु पर्ने कर्तव्य भएको कुनै व्यक्तिले सो नगरे नगराएको वा झुठ्ठा विवरण दाखिल गरे गराएको कुराको साँचो सूचना दिने व्यक्तिलाई सो कुरा ठहर भएपछि दोषी व्यक्तिबाट असूल उपर भएका घर जग्गा करको अङ्कको सयकडा २० बीस नेपाल सरकारको आदेशले ईनामको रूपमा दिइनेछ ।