परिच्छेद-२ अध्यक्षको काम कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त

परिच्छेद-२ अध्यक्षको काम कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त

२.१ अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार ः(१) अध्यक्ष आयोगका प्रमुख पदाधिकारी
हुनेछन् । निजको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु देहाय बमोजिम हुनेछ
(क) आयोगको अल्पकालिन एवं दीर्घकालिन नीति, योजना र
कार्यक्रमहरु तयार गर्ने गराउने ।
(ख) स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन,
अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने गराउने ।
(ग) विश्वविद्यालयहरुलाई अनुदान उपलव्ध गराउने सम्बन्धमा
आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने गराउने ।
(घ) विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि
आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने गराउने ।
(ङ) विश्वविद्यालयहरुबीच समन्वय कायम गर्ने गराउने ।
(च) स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक
संस्थाहरुबीच छात्रवृत्ति विद्धतवृत्ति आदि प्रदान गर्ने
सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने गराउने ।
(छ) आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्न लगाउने ।
(ज) आयोगमा पेश हुने विषयहरु तयार गर्न लगाउने ।
(झ) आयोगका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(ञ) आयोगका लागि आवश्यक कार्यक्रम एवं बजेट तयार गर्न
लगाई आयोगमा पेश गर्न लगाउने ।
(ट) अध्यक्षले आयोगको तर्फबाट स्वदेश तथा विदेशका संघ
संस्था निकायहरुसँग सम्पर्क तथा सम्झौता गर्नेछ । यस
अन्तर्गत गरिएको सम्पर्क एवं सम्झौताको बारेमा
आयोगबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक हुनेछ ।
तर आर्थिक भार पर्ने कुनै सम्झौता गर्नु परेमा
नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(ठ) ऐनको उदेश्य पूर्तिका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने
गराउने ।
(ड) ऐन तथा ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा खास पदाधिकारीले
गर्ने भनिए देखि बाहेकका सबै काम गर्ने । यस अनुरुप काम
कारबाही तथा अख्तियारको प्रयोग गर्दा आयोगबाट
अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
(ढ) अध्यक्षले आपूmमा निहित रहेको अधिकार आवश्यकतानुसार
सदस्य, समिति, उपसमिति वा आयोगका अधिकृत
कर्मचारीलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्नेछ ।
(२) अध्यक्षको अनुपस्थिति वा पद रिक्त भएको अवस्थामा निजलाई
तोकिएको काम, कत्र्तव्य र अधिकारको प्रयोग आयोगले तोकेको आयोगको सदस्यले
गर्नेछ ।

२.२ पद रिक्त भएको मानिनेः (१.) देहायको अवस्थामा अध्यक्षको पद रिक्त रहेको
मानिनेछ ः
(क) निजले गरेको लिखित राजिनामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत
भएमा वा,
(ख) निज नैतिक पतन देखिने फौज्दारी अभियोगमा अदालतबाट
दोषी प्रमाणित भएमा, वा
(ग) पदावधि पूरा भएमा, वा
(घ) बहुलाएमा, वा
(ङ) निजको मृत्यु भएमा, वा
(च) ऐनको दफा ५ को उपदफा (३) बमोजिम हेरफेर गरेमा ।

२.३ अध्यक्षले पाउने विदा ः अध्यक्षले देहायको विदा पाउनेछ ः(
(१) अध्यक्षले आफ्नो पदावधिमा आयोगबाट स्वीकृत गराई प्रतिवर्ष दुई
महिनाका दरले आठ महिनासम्म बिदा उपभोग गर्न पाउनेछ । तर सात दिन भन्दा
कम बिदा बस्नु परेमा आयोगलाई सूचना मात्र दिए पुग्नेछ ।
(२) उप नियम (१) बमोजिम उपभोग गरी बाँकी रहेको बिदा सञ्चित हुनेछ
र पदावधि समाप्त भएपछि त्यसरी संञ्चित रहेको बिदा वापत खाईपाई आएको
तलव सरहको रकम एकमुष्ट दिईनेछ ।
तर त्यसरी दिईने रकम ६ महिनाको तलव भन्दा बढी हुृनेछैन ।

२.४ पारिश्रमिक तथा सुविधा ः नेपाल सरकारको स्वीकृतिलिई अध्यक्षले देहाय अनुसारको
पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेछः–
(१) आयोगबाट समय समयमा निर्धारण भएको मासिक पारिश्रमिक
पाउनेछ ।
(२) एक उपयुक्त सवारी साधन र आयोगले तोके वमोजिम स्थानीय कलको
सुविधा सहितको टेलिफोन सुविधा पाउनेछ ।
(३) उपचार खर्च, दशै खर्च, बीमा, सापटी र अन्य सुबिधाहरु आयोगले
शिक्षा मन्त्रालयसंग स्वीकृति लिई निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(४) अध्यक्षले पाउने अन्य सुविधाहरु आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।