परिच्छेद-४ आयोगको बैठक तथा कार्य प्रणाली

परिच्छेद-४ आयोगको बैठक तथा कार्य प्रणाली

४.१ आयोगको बैठक ः (१) आयोगको बैठक कम्तिमा महिनाको एक पटक बस्नेछ ।
(२) आवश्यकता अनुसार सो बाहेक कुनै पनि समयमा बैठक बोलाउन
सकिनेछ ।

४.२ आयोगको बैठकका लागि सूचना ः (१) सचिवले अध्यक्षको निर्देशनमा आयोगको
बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) बैठक बस्ने सूचना कम्तिमा तीन दिन पहिले सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
सो सूचनामा बैठक बस्ने स्थान, मिति, समय, तथा एजेण्डाहरु उल्लेख भएको हुनु
पर्नेछ ।
तर विषयवस्तुको अनिवार्यताले आवश्यक भएमा पहिले पनि बैठक बोलाउन
सकिनेछ ।
(३) आयोगमा छलफल हुने एजेण्डाका विषयमा कुनै प्रतिबेदन वा
विषयबस्तु सम्बन्धित सामग्री रहेछ भने सो पनि बैठकको सूचना साथ पठाई दिनु
पर्नेछ ।

४.३ बैठकको गणपुरक संख्या तथा निर्णय ः (१) बैठकको गणपुरक सख्या कुल सदस्य
संख्याको पचास प्रतिशत हुनेछ ।
(२) बहुमतबाट भएको निर्णय आयोगको निर्णय मानिनेछ ।
(३) बैठकमा मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ ।

४.४ बैठकको अध्यक्षता ः (१) बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछन् ।
(२) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले तोकेको
सदस्यबाट हुनेछ ।

४.५ आयोगको निर्णय प्रमाणित गर्ने ः (१) आयोगको निर्णय तुरुन्तै निर्णय–अभिलेख
पुस्तिकामा लेखिनेछ ।
(२) निर्णय–अभिलेख प्रमाणित गर्ने काम सचिवबाट हुनेछ ।

४.६ विशेषज्ञ वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सरिक गराउन सकिने ः (१) अध्यक्षले आवश्यक
वा उपयुक्त ठहराएको विशेषज्ञ वा सम्बन्धित व्यक्ति वा अधिकारीलाई बैठकमा
आमन्त्रित गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आमन्त्रित व्यक्तिले छलफलमा भाग लिन
तथा आफ्नो राय प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । तर बैठकमा मत दिन पाउने छैन ।