परिच्छेद-५ आयोगका समिति तथा तिनको कार्य प्रणाली

परिच्छेद-५ आयोगका समिति तथा तिनको कार्य प्रणाली

५.१ आयोगका समितिहरु ः (१) आयोगमा निम्न समिति रहनेछन ः
(क) समकक्षता समिति
(ख) गुणस्तर सुनिश्चिता समिति
(ग) प्राज्ञिक समिति
(घ) अनुसन्धान समिति
(ङ) आयोगले उपयुक्त ठहराएको अन्य कुनै पनि समिति ।
(२) समितिका सदस्यहरुको मनोनयन आयोगबाट हुनेछ ।

५.२ समितिका काम ः (१) समितिको कार्यक्षेत्र आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) समितिले आयोगद्वारा सुम्पिएको सम्बन्धित काम बारे छलफल वा
आवश्यकता अनुसार छानविन, अध्ययन, परामर्श समेत गरी गराई आफ्नो राय
अध्यक्ष मार्फत आयोग समक्ष पेश गर्नेछ ।

५.३ समितिको बैठक ः (१) समितिको बैठक आवश्यकतानुसार बस्नेछ ।
(२) समितिको संयोजकले आवश्यकतानुसार समितिको बैठक बोलाउनेछन् ।
(३) समितिले बैठकसम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफैले निर्धारण गरे
वमोजिम हुनेछ ।

५.४ विश्वविद्यालय समन्वय समितिः (१) नियम ५.१ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
पनि विश्वविद्यालयहरुबीच समन्वय गर्न आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा
विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहेको एक विश्वविद्यालय समन्वय समिति
रहनेछ ।
(२) समितिले विश्वविद्यालयहरु बीच शैक्षिक गुणस्तर, पाठ्यक्रम, उपाधि
लगायत अन्य आवश्यक विषयमा छलफल गरी उपयुक्त समन्वय स्थापना गर्नेछ ।
(३) समितिको बैठक अध्यक्षले आवश्यकतानुसार बोलाउन सक्नेछ ।

५.५ समितिका सदस्यहरुलाई उपलब्ध हुने भत्ता सुविधा ः (१) समितिका संयोजक एवं
सदस्यहरुलाई आयोगको निर्णयानुसारका भत्ता तथा सुविधा प्रदान गरिनेछ ।