१२. लागू नहुने

१२. लागू नहुने

शङ्का निवारणको लागि स्पष्ट गरिन्छ कि ……….. नेपाल सरकारको अधिनस्त घर जग्गा  गाउँपालिका, नगरपालिका वा जिल्ला सभाको घर जग्गा विदेशी सरकारको घर जग्गा र मिल वा कारखानाको मूल मेशीन जडान भएको घर जग्गा, गोदाम, मिल वा कारखानाको कम्पाउण्डभित्र कच्चा पदार्थ राखिने तोकिए बमोजिमको जग्गा, मजदुर आवास र सेडहरू तथा होटेलको ग्राहक बस्ने खाने खास घर जग्गा, सवारी साधनको पार्किङ स्थान र बाग बगैंचा सम्बन्धमा यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियमका कुनै कुरा लागू हुने छैन ।