परिच्छेद-८ निरीक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

परिच्छेद-८ निरीक्षण अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

८.१ निरीक्षण सम्बन्धी ब्यवस्था ः(१) आयोगले वर्षको समय समयमा अनुदान प्रदान
गरिएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाको निरीक्षण गर्ने गराउनेछ ।

(२) निरीक्षण गर्न आयोगले आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा बढी
ब्यक्ति रहेको टोली खटाउनेछ ।
(३) निरीक्षण गर्ने टोलीले निम्न विषयमा आफ्नो प्रतिवेदन आयोग समक्ष
प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ः
(क) विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको आर्थिक स्थिति तथा
आवश्यकता,
(ख) परीक्षा तथा शिक्षण स्तर,
(ग) आयोगद्वारा निर्धारण गरिएका अन्य कुरा ।
(४) आयोगले यस नियम बमोजिम निरीक्षण गराउनु पूर्व विश्वविद्यालय वा
शैक्षिक संस्था समक्ष आयोगद्वारा निर्धारित विवरण प्राप्त गर्नाका निमित्त एक
प्रश्नावली पठाई आवश्यक सूचना संकलन गर्नेछ ।
(५) आयोगले निरीक्षण गर्ने समयको जानकारी अगावै पठाई सूचित गर्नेछ ।
(६) निरीक्षणमा गएको टोलिसंग आवश्यक जानकारी दिन संस्थाको प्रमुख र
अन्य उपयुक्त पदाधिकारी निरीक्षण भर साथ रही माग गरिएका विवरण तथा
जानकारी दिई सहयोग गर्नु सो संस्थाको जिम्मेवारी हुनेछ ।
(७) आयोगले माथि उपनियम (३) बमोजिमको प्रतिवेदन नियम ५.१
बमोजिमको गुणस्तर सुनिश्चितता समितिमा प्रस्तुत गरी सो समितिबाट मूल्याङ्कन
गराउनेछ ।
(८) मूल्याङ्कन गर्न जाने टोलीले आपूmलाई सुम्पिएको कार्य सम्पादन गर्ने
सिलसिलामा उपयुक्त ठानेको ब्यक्ति, पदाधिकारीले रेकर्ड हेर्न र प्रश्न गर्न सक्नेछ ।

८.२ मूल्याङ्कन तथा अनुगमन गर्न सक्ने ः (१) आयोगले कुनै पनि विश्वविद्यालय वा
शिक्षण संस्थाको गतिविधि÷कार्य सम्पादन लगायतका कुराको मूल्याङ्कन गर्ने,
गराउने तथा त्यसको अनुगमन समेत गराउन सक्नेछ ।
(२) मूल्याङ्कन तथा अनुगमन बारेका अन्य कुरा आयोगले निर्धारण गर्न
सक्नेछ ।