परिच्छेद-११ विविध

परिच्छेद-११ विविध

११.१ आयोगका काम कारवाही पारदर्शी हुने ः आयोगको निर्णयले गोप्य रहने भनी
निर्धारण गरे बाहेक आयोगका सबै कारबाही पारदर्शी रहनेछन् ।

११.२ कबुलियत गर्नुपर्ने ः आयोगबाट मनोनयन भई अध्ययन गर्ने, तालिम लिने वा
अध्ययन भ्रमणमा जानु अघि आयोगले तोकि दिएको ढांचामा कबुलियत गर्नु पर्नेछ ।
११.३ आयोगद्वारा निर्धारित मापदण्डः विश्वविद्यालयले कुनै क्याम्पसलाई आंगिक
क्याम्पसको रुपमा स्वीकृति वा कुनै स्थापित क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिनु पूर्व
आयोगद्वारा निर्धारित गरिएका मापदण्ड अनुरुप मात्र गर्नु पर्नेछ ।

११.४ शैक्षिक उपाधिः (१) यो नियम लागू हुँदाका बखत विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान गर्दै
आएका शैक्षिक उपाधिको स्तर आयोगले मूल्यांकन गर्न सक्नेछ ।

(२) विश्वविद्यालयले यो नियम लागू भएपछि नयाँ शैक्षिक उपाधि स्थापना
गर्नु पर्दा आयोगको सहमतिमा मात्र गर्नु पर्नेछ ।

११.५ निर्देशन पालना गर्नुपर्ने ः (१) नेपाल सरकारले आयोगलाई नीतिगत निर्देशन दिन
सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु आयोगको
कर्तब्य हुनेछ

११.६ निर्देशन दिन सक्ने ः (१) आयोगले आयोगका कुनै पदाधिकारी, कर्मचारी वा ऐनको
दफा ९ बमोजिम गठित समिति वा उप समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिन
सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिएको निर्देशनको पालना गर्नु सम्वन्धित
पदाधिकारी, कर्मचारी,समिति वा उपसमितिको कर्तब्य हुनेछ

११.७ विशेष बैठक सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) कार्य क्षमताको अभाव भएको वा अयोग्यताका
कारण कुनै सदस्यलाई पदमुक्त गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गर्न आवश्यक
छ भनि सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाई सदस्यहरुले आयोग समक्ष
लिखित रुपमा प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव उपर छलफल तथा मतदान गर्नको
लागि सो प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र आयोगको विशेष बैठक
बस्नेगरी समय, मिति र स्थान तोकी सबै सदस्यहरुलाई सूचना गर्नुपर्नेछ ।
उपनियम (१) बमोजिको प्रस्तावको निर्णय आयोगको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको
बहुमतबाट हुनेछ ।
(३) सदस्य सचिव उपरको प्रस्तावमा अध्यक्षले बैठक वोलाउनेछ ।
अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव विरुद्धको प्रस्ताव उपर छलफल र मतदान हुने विशेष
बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धी कार्यविधी ऐनको दफा ८ को उपदफा (६) बमोजिम
आयोगले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११.८ आयोगको छाप तथा चिन्ह ः (१) आयोगले प्रयोग गर्ने छाप तथा चिन्ह आयोगले
निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११.९ निर्देशिका बनाउन सक्ने ः आयोगले ऐन तथा यस नियमावलीको उद्देश्य पूर्तिको
लागि निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।
११.१० स्वीकृति लिनुपर्नेे ः नेपाल सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा
निर्णय गर्नु पूर्व नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
११.११ खारेजी र बचाउ ः (१) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कार्य व्यवस्था) नियमावली,
२०५२ खारेज गरिएको छ ।
(२) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (कार्य व्यवस्था) निय