परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

परिच्छेद–१ प्रारम्भिक

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ – (१) यी नियमहरुको नाम “काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण नियमावली,२०६८” रहेकोछ ।
(२) यो नियमावली ऐन प्रारम्भ भएको मितिदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा – विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–

(क)“आयोजना” भन्नाले जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजना सम्झनु पर्छ ।
(ख) “ऐन” भन्नाले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन,२०४५ सम्झनु पर्छ ।
(ग) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीहरुमध्येबाट जग्गा विकास सम्बन्धी आयोजनाको रेखदेख र बन्दोवस्त गर्न गठन भएको उपभोक्ताहरुको समूह सम्झनु पर्छ ।
(घ) “कर्मचारी” भन्नाले प्राधिकरणमा वहाल रहेका कर्मचारी सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “जग्गा विकास कार्यक्रम” भन्नाले ऐनको दफा १० बमोजिम सञ्चालित जग्गा विकास कार्यक्रम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस नियमावली बमोजिम स्वीकृति लिई स्थानीय निकायले सञ्चालन गरेको जग्गा विकास कार्यक्रम समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “मन्त्रालय” भन्नाले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(छ) “स्थानीय निकाय” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम गठन भएको योजना क्षेत्रभित्रका जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ र सो शब्दले महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका समेतलाई जनाउँछ ।