परिच्छेद-१० विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विवरण तथा निर्देशन

परिच्छेद-१० विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरुले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विवरण तथा निर्देशन

१०.१ विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाद्वारा प्रस्तुत गर्नु पर्ने विवरण ः (१) प्रत्येक
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तिन महिनाभित्र
देहायका विवरणहरु संलग्न गरी आयोग समक्ष प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ः
(क) आर्थिक आय ब्यय सहितको विवरण
(ख) शैक्षिक गतिबिधी सम्बन्धित विवरण
(ग) विद्यार्थी भर्ना, सञ्चालन गरिएका परीक्षा र परीक्षाफल,
(घ) शिक्षकहरुको सख्या, योग्यता एवं कक्षाभार
(ङ) भौतिक संरचना विकास
(च) विश्वविद्यालयको हकमा सम्वन्धन तथा आंगिक
क्याम्पसहरुको संख्या तथा तिनका गतिबिधी (प्रगति
विवरण)
(छ) आयोगले उपयुक्त ठहराएका अन्य विवरणहरु
(२) आयोगले प्राप्त विवरण (प्रतिबेदन) नियम ५.१ बमोजिमको गुणस्तर
सुनिश्चितता समितिमा पठाई मूल्यांकन गराउनेछ ।
(३) प्राप्त मूल्यांकनको आधारमा आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा
शिक्षण संस्थाहरुलाई आफ्नो टिप्पणीका अतिरिक्त निर्देशनहरु समेत पठाउनेछ ।
(४) आयोगले दिएका टिप्पणी वा निर्देशनहरुको पालना गर्नु गराउनु
सम्बन्धित विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाको कर्तब्य हुनेछ ।
(५) आयोगले आफुद्वारा गरिएका टिप्पणी वा निर्देशनहरुको पालना भएको
छ छैन भन्ने बारेमा उपयुक्त ठहराएको प्रकृयाद्वारा छानविन तथा मुल्यांकन गर्न
गराउन सक्नेछ