परिच्छेद–६ विकास आयुक्त तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ विकास आयुक्त तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था

२२. ………………………………………………………………..

२३. विकास आयुक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार – विकास आयुक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ –

(क) प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने,

(ख) प्राधिकरणको दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा वजेट तयार गरी स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने,

(ग) प्राधिकरणबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,

(घ) प्राधिकरणबाट भएका काम कारबाहीको अनुगमन गर्ने, गराउने,

(ङ) प्राधिकरणको तर्फबाट विभिन्न निकाय तथा संस्थास“ग समन्वय कायम गर्ने,

(च) मातहतका कार्यालयको काम, कारबाहीको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,

(छ) समिति तथा सञ्चालक समितिले तोकेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।

२४. पदबाट हटाउने – (१) ऐनको दफा १७ को उपदफा १७.१ बमोजिम नियुक्त विकास आयुक्तले आफ्नो पद अनुरुप जिम्मेवारी पूरा नगरेमा वा निजमा कार्य क्षमताको अभाव भएमा प्राधिकरणले सो सम्बन्धमा जा“चबुझ गर्न एक छानविन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम छानविन समितिले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउने सुझाव दिएमा प्राधिकरणको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निजलाई विकास आयुक्तको पदबाट हटाउनेछ ।

२५. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था – (१) प्राधिकरणमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारीहरु रहने छन् ।

(२) प्राधिकरणका कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाको शर्त, सुविधा तथा काम, कर्तव्य र अधिकार प्राधिकरणले बनाएको विनियम बमोजिम हुनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम विनियम बनी कर्मचारी नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा कार्य गर्ने गरी काजमा खटाउन सक्नेछ।