भाग १६ – संविधान संशोधन

भाग १६ – संविधान संशोधन

८२. संविधान संशोधनः (१) यो संविधानको संशोधन श्री ५ बाट शाही घोषणाद्वारा हुन सक्नेछ ।

(२) श्री ५ बाट उपधारा (१) अन्तर्गतको अधिकारको प्रयोग विशेष समितिसंग परामर्श गरिबक्सनेछ ।

३) उपधारा (२) बमोजिमको विषेश समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् । –

(क) राजसभा स्थायी समितिका सदस्यहरु ; र

(ख) राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्देशक समिति तत्काल कायम रहेछ भने सो समितिका सदस्यहरु ।

(४) उपधारा (३) बमोजिमको विशेष समितिका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छानेको व्यत्तिसमितिको बैठकको सभापतित्व गर्नेछ ।

(५) यस धारा अन्तर्गत श्री ५ बाट शाही घोषणाद्वारा गरिबक्सेको संशोधन यो संविधानको अभिन्न अङ्ग हुनेछ ।