परिच्छेद – ३ औषधिको अनुसन्धान र नियन्त्रण

परिच्छेद – ३ औषधिको अनुसन्धान र नियन्त्रण

५. औषधि व्यवस्था विभाग :

(१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको विभागले यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम औषधि नियन्त्रण सम्बन्धी सबै काम कारवाई गर्नेछ ।

 

६. औषधि अनुसन्धानशाला र अन्य अनुसन्धानशाला :

(१) नेपाल सरकारले स्थापना गरेको नेपाल औषधि अनुसन्धानशाला औषधिको बैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण र विश्लेषण गर्ने नेपाल सरकारको प्रमुख अंग हुनेछ ।

(१क) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना गरिएको नेपाल औषधि अनुसन्धानशालाले औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान, परीक्षण र विश्लेषण गर्दा अपनाउने कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(२) कुनै औषधिको वैज्ञानिक अनुसन्धान र विकास गर्न कुनै स्वेदशी वा विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई अन्य अनुसन्धानशाला वा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ ।