संक्रामक रोग ऐन, २०२०

संक्रामक रोग ऐन, २०२०

संक्रामक रोग ऐन, २०२०
लालमोहर र प्रकाशन मिति
२०२०।११।१६
संशोधन गर्ने ऐन
१. संक्रामक रोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०२९ २०२९।६।५
२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०४८ २०४९।१।८
३. पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन, २०५५ २०५५।४।६
प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६
२०६६।१०।७

५.नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५  २०७५।११।१९

२०२० सालको ऐन नं. २८