१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ

(१) यो ऐनको नाम “संक्रामक रोग ऐन, २०२०” रहेकोछ ।

(२) यो ऐन नेपाल  भर लागू हुनेछ ।

(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।